ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 107 din 18 mai 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2016 privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect de investiţii de interes judeţean

  

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

         Examinând expunerea de motive nr. 9408/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 9408/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2016, respectiv acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Oraşul Bicaz, Comuna Hangu, Comuna Poiana Teiului şi Comuna Ceahlău, prin consiliile locale respective, în vederea realizării proiectului ”Turism de agrement – valorificarea potenţialului turistic din zona Lacului Izvoru Muntelui, judeţul Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 107

18/05/2016