HOTĂRÂRE

 

Nr.112 din 26.06.2013

 

 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 86/2013 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a  activităţilor legate de proiect

 

 

 

    Consiliul Județean Neamț;

 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență;

 

Examinând expunerea de motive nr. 7.509/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 343/2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.509/2013 al Direcției generale de dezvoltare județeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1:  Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/2013, acesta urmând a avea următorul conținut:

 

”Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, după cum urmează:

 

                                                      suma de 52.282,80 lei din care 10.119,25 lei TVA, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului;

 

                                                      suma de 0,00 lei reprezentând contribuția Consiliului Județean Neamț la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului.”

 

Art.2: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/2013, acesta urmând a avea următorul conținut:

 

”Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 2.561.857,30 lei,  în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

 

Art.3: Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/2013- calendarul activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4:  Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                                                   Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 112.PDF