ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 113 din 27 mai 2015

privind inițierea procedurii de vânzare a unor imobile aparținând domeniului privat al  Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2003;

Examinând expunerea de motive nr.8360/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8360/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, ale art. 97 și ale art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă inițierea unei noi proceduri de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilelor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind vânzarea imobilelor menționate la art.1,  prevăzute în anexele nr.2 și nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă prețul de pornire al licitației, respectiv 814.133,42 lei (cu TVA inclus) stabilit conform documentelor prevăzute la art. 2.

Art.4: Se aprobă organizarea licitației în termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei de evaluare a ofertelor.

Art.5: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF