ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 114 din  31 iulie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 183/2013 privind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2009 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” ;

Examinând expunerea de motive nr. 10174/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 10908/2014 a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10174/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ nr. 141/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 183/2013 privind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în sensul diminuării suprafeţei preluate în administrare cu suprafaţa de 6500 mp, identificaţi conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget finanţe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 


Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 114.PDF