ROMÂNIA

   JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 116 din  31 iulie 2014

privind aprobarea unui studiu aferent proiectului „Sistem de management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 10290/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10290/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.1, lit.„c”, alin.3, lit.„f”, alin.5, lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă Studiul privind obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ de pază şi conservare după recepţia lucrărilor şi bunurilor executate şi achiziţionate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget, finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 116.PDF