ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 118 din 27 mai  2015

privind unele măsuri  referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 8469/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8469/2015 al Direcției juridice, relații internaționale, Direcţiei generale buget finanţe și al Biroului resurse umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8970/2015 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”d”, alin. (2) lit. „c” și „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.1- Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, în sensul înlocuirii în conținutul art. 4, art.6, alin.(1), art.9, alin.(2) și art.15 a sintagmei „șeful de serviciu” cu sintagma „directorul serviciului”.

Art.2: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și care urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 iunie 2015.

Art.3: (1) La data de 1 iunie 2015, încetează numirea temporară, prin detașare, a domnului Claudiu Pădure în funcția de șef al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț.

(2) În mod corespunzător, cu aceeași dată, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 74/2015 privind numirea temporară în funcția de conducere de șef serviciu al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a domnului Claudiu Pădure.

Art.4: (1) Începând cu data de 1 iunie 2015, domnul Claudiu Pădure este numit temporar, prin detașare, în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.

(2) Salariul de bază aferent funcției prevăzute la alin.1 se stabilește în cuantum de 2184 lei/ lună.

(3) Se aprobă conținutul fișei postului și al contractului de performanță în baza cărora persoana numită conform alin.(1) își va desfășura activitatea și își va exercita atribuțiile, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Neamț contractul de performanță ce se încheie cu persoana numită conform alin.(1).

Art.5: Direcţia generală buget finanţe, Direcția juridică, relații internaționale, precum și Biroul resurse umane vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF