ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 120 din 18 mai 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9.956/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 11/2016 a Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.956/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„b”, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra, în vederea realizării în comun a unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea celei de-a doua ediţii a manifestării „Tânărul din Petrodava”, cu tema „Căsătoria- taina iubirii”, eveniment care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, în perioada 23-25 septembrie 2016.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 24.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 120

18/05/2016