ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Războieni în vederea realizării unei acţiuni

 de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.12.577/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.533/2016 a primarului Comunei Războieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.577/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei de Management şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale.

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Războieni, prin Consiliul Local al Comunei Războieni, în vederea finanţării şi organizării în comun a manifestării SĂRBĂTOAREA RĂZBOIENILOR”, care se va desfăşura în satul Valea Albă, comuna Războieni, în perioada 30-31 IULIE 2016.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Războieni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

     

 

                                             

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr. 143

Din 08 iulie 2016