ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.084/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.062/2016 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.084/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal al şedinţei din 23 iunie 2016 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

           (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 32/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.250/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.3: Direcţia de Management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

        

 

 

                                                                                   Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.150

Din 28 iulie 2016