ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 160 din 30 iulie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 26/2015 privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum din comuna Tașca, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.072/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.072/2015 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Serviciului patrimoniu, Hotărârea Consiliului local al Comunei Tașca nr. 38/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 26/2015 privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum din comuna Tașca, județul Neamț, în sensul majorării cu 482 mp a suprafeței sectorului de drum situat în comuna Tașca, preluat în administrare, respectiv de la 6.166 mp la 6.648 mp.

(2) Anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre, ce conțin datele de identificare ale bunului ce se preia în administrare,  înlocuiesc anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 26/2015.

Art.2: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare județeană și Serviciul patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 160.PDF