ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 168  din  14 august 2015

privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare în vederea implementării proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul Regiunii Nord din Judeţul Neamţ”

 

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având  în vedere Contractul de finanţare nr. 1123/321/2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informaţională- Organism intermediar şi Consiliul Judeţean Neamţ, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 88/2013 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul Regiunii Nord din Judeţul Neamţ” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Examinând expunerea de motive nr. 13.499/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.499/2015 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 13,  alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:  Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 168.PDF