HOTĂRÂRE
Nr. 170 din 4.12.2012
privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Examinând expunerea de motive nr. 14.946/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.946/2012 al Biroului resurse umane, adresa nr.6.785/2012 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă regulamentulul de organizare a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului prevăzut la art.1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se constituie comisia de concurs, care va analiza proiectele de management depuse pentru activitatea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, în următoarea componenţă :
Preşedinte: – Ioan Spiridonescu, consilier judeţean;
Membri: – Elena Manole, şef Birou Management Cultural, Strategii şi Politici Publice în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
– Andrei Diaconescu, manager public- Biroul Management Cultural, Strategii şi Politici Publice în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Art.4: Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management, în următoarea componenţă:
Preşedinte: – Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Membri: – Oana Dima, manager public- Biroul Management Cultural, Strategii şi Politici Publice în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
– Cristina Cotenescu, manager public- Biroul Management Cultural, Strategii şi Politici Publice în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Art.5: Se aprobă condiţiile de participare şi bibliografia concursului, conform anexelor nr.3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU