ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 193 din 29 septembrie 2015

privind luarea unor măsuri referitoare la patrimoniul imobiliar aferent Staţiunii Bălţăteşti

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.617/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.6172015 al Direcției generale buget finanțe și al Serviciului patrimoniu, adresele Ministerului Apărării Naţionale nr. A-9.648/2013 şi nr.A-12.676/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. ”c”, alin.(4), lit.”a”, ale art. 97 şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se revocă darea în administrare către Ministerul Apărării Naţionale a bunurilor în valoare de 467.005,80 lei, prevăzute în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă actul adiţional nr.2 la Protocolul nr. 5392/M.65/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi Ministerul Apărării Naţionale, în forma prevăzută în anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea bunurilor din patrimoniul Județului Neamț rămase în administrarea Ministerului Apărării Naționale fiind în sumă de 14.037.569,67 lei.

Art.3: Se aprobă iniţierea unei proceduri de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilelor prevăzute la art.1.

Art.4: Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini privind vânzarea bunurilor imobile prevăzute la art.1, conform anexelor nr. 3 şi 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, stabilit conform documentelor aprobate la art.4, în cuantum total de 467.005,8 lei.

Art.6: (1) Serviciul Patrimoniu și Direcţia generală buget finanţe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 193.PDF