ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 200 din 29 septembrie 2015

privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.465/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr.16.465/2015 al Direcţiei de proiecte și programe de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă studiul de oportunitate privind opțiunea delegării prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 4, județul Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art.1, cu respectarea procedurilor de licitație publică prevăzute de lege.

Art.3: Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea prin contract de concesiune a gestiunii activităților prevăzute la art.1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă conținutul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 4, județul Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 4, județul Neamț, în forma aprobată potrivit anexelor 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.6: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 200.PDF