ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 214 din 12 decembrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea

proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

         Examinând expunerea de motive nr. 16.852/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. M/292/2014 şi nr. M/300/2014 ale Asociaţiei PartNET-Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă;

         Văzând raportul de specialitate comun nr.16.852/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.I: (1) Se modifică alineatul (1) al art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul cuprins:

Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia PartNET –  Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum-CENTROCOOP, Asociaţia de promovare a dezvoltării regionale şi integrării sociale, Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consorzio Consulting- Italia în vederea realizării proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, în valoare totală de 13.644.329,86 lei (inclusiv TVA),conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(2) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele Judeţului Neamţ, acordul de parteneriat în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.II: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget-finanţe vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III:Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                          

 

                 

 

  

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 214.PDF