ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi” şi a cheltuielilor aferente acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 18.682/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.682/2016 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget-finanţe, al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (3) lit. ”f”, alin.(5), lit.”a”, pct.10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi”, având descrierea prezentată în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (SF cu elemente de DALI) aferentă proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi”, în valoare totală de 5.269.385 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 4.034.116 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi”, în cuantum de 5.355.784,40 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 107.115,69 lei ( inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi”.

Art.5: Se aprobă suportarea din bugetul Judeţului Neamţ a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiţii optime a proiectului prevăzut la art.1.

Art.6: Se aprobă asigurarea din bugetul Judeţului Neamţ a tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului prevăzut la art.1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7: Se împuterniceşte domnul Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, contractul de finanţare a proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de istorie Roman – Casa Nevruzzi”, precum şi toate actele necesare aferente acestuia.

Art.8: Se împuterniceşte managerul de proiect să semneze pe fiecare pagină, documentele precizate în Ghidul specific Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Art.9:  Serviciul turism şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi aducerea acesteia la cunoştinţă publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

       Contrasemnează:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.220

Din 30 septembrie 2016