ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 222 din  29 octombrie 2015

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul Regiunii Nord din Județul Neamț”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având  în vedere Contractul de finanțare nr. 1123/321/2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informațională- Organism intermediar și Consiliul Județean Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 88/2013 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul Regiunii Nord din Județul Neamț” și a cheltuielilor legate de proiect;

Examinând expunerea de motive nr. 18.202/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

     Văzând raportul de specialitate nr. 18.202/2015 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 13,  alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 222.PDF