ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                         CONSILIUL  JUDEŢEAN                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 19.524/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.524/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „ c” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Conducerile compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Neamţ vor lua măsuri pentru reactualizarea, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a fişelor posturilor.

Art.3: În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 290/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

   PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

        Contrasemnează:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.226

Din 10 octombrie 2016