ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.20.051/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 282/2016 a Asociaţiei Children Forever;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.051/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever, în vederea organizării Festivalului Internaţional pentru Copii şi Tineret „Cântec de stea” Piatra Neamţ – ediţia a VII-a, acţiune de interes judeţean care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 9-15 decembrie 2016.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         

 

                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.241

Din 31 octombrie 2016