ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 247 din 25 noiembrie 2015

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.742/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.36.451/2015 a Companiei Județene APA SERV S.A.;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.20.742/2015 al Direcției de management și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

   În temeiul dispozitiilor art.17, art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexelor nr.1, 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă ca bunurile prevăzute la art.1 să constituie aport în natură al Județului Neamț la capitalul social al Companiei Județene APA SERV S.A., în vederea majorării acestuia.

Art.3: (1) Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., să întreprindă măsurile necesare în vederea majorării capitalului social al societăţii, prin aport în natură, cu bunurile prevăzute la art.1.

(2) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Județene APA SERV S.A. vor prezenta o informare privind evaluarea bunurilor prevăzute la art.1, precum şi numărul de acţiuni cu care s-a majorat capitalul social.

Art.4: Direcţia de management -Serviciul patrimoniu va asigura încheierea procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor de la art. 1.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 247.PDF