ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 20.784/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 861 şi 879/2016 ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.784/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei de management, Hotărârea nr.27/2016 a Consiliului de administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 244/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.249

Din 31 octombrie 2016