ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului regional „Startup Activator”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.054/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerii transmise cu nr.21.040/2016 de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.054/2016 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la realizarea proiectului „Startup Activator”, ce va fi depus pentru obţinerea finanţării în cadrul Proiectului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii 8.iii – Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7 – Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, cu o valoare totală de 18.203.087,98 lei, din care valoarea estimată a cheltuielilor eligibile cuvenite Judeţului Neamţ este de 448.660,45 lei, iar contribuţia proprie a acestuia este de 8,973,21 lei (2% din valoarea cheltuielilor eligibile).

(2) Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, acordul de parteneriat prevăzut la alin.(2), precum şi orice alte documente necesare implementării proiectului.

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, precum şi Direcţia generală buget finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                           Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.255

Din 31 octombrie 2016