ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 27 din  31 martie 2014

privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.610/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5.108/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.610/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  Hotărârile Comitetului Director  nr. 199/2013, 201/2013, 25/2014 şi 30/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

           Contrasemnează

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 27.PDF