ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 271 din  15 decembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.22.767/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 4.905 și 5.142/2015 ale Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.767/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și 2, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv, achiziționarea unor echipamente în vederea dotării unui laborator multimedia pentru studiul limbilor străine, necesar atât pentru creșterea nivelului de pregătire al absolvenților, cât și pentru desfășurarea unui curs de inițiere în limba engleză/germană pentru elevii care beneficiază de o formă de protecție socială.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 271.PDF