ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru realizarea unei acţiuni de interes public judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.221/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  nr. 14.009 şi nr. 14.010/2016, precum şi a adresei nr. 6284/2016 a primarului Comunei Brusturi;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.221/2016 al Direcţiei generale buget finanţe Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării manifestării ”Sărbătoarea Şcolii Nemţene 2016” ce va avea loc în data de 8 decembrie 2016.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 60.000 lei, în vederea realizării acţiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                             Contrasemnează:

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.277

Din 29 noiembrie 2016