ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Judeţul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.24.645/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.645/2016 al Serviciului programe europene şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. „a” şi „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă încheierea unui acord de colaborare cu UAT Judeţul Bacău în vederea implementării proiectului de interes judeţean „Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”, ce va fi depus pentru obţinerea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul programe europene din cadrul Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.315

Din 22 decembrie 2016