ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 52 din 19 martie 2015

privind stabilirea modalității de gestiune a activităților specifice din cadrul serviciului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3872/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3872/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției juridice, relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă studiul de oportunitate privind opțiunea delegării temporare a depozitului pentru deșeuri nepericuloase Girov.

Art.2: Se aprobă modalitatea de gestiune pentru activitățile specifice din cadrul serviciului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț, ca fiind gestiunea directă, realizată pe o perioadă limitată, respectiv până la selectarea unui operator în cadrul procedurii de licitație deschisă, prin intermediul unui serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, ce va fi înființat și organizat prin hotărâre de consiliu județean.

Art.3: Activitățile specifice din cadrul serviciului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț, ce vor fi gestionate în mod direct în condițiile art.1, sunt următoarele:

a)      administrarea Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț;

b)      depozitarea controlată a deșeurilor municipale și/sau similare;

c)      paza și conservarea obiectivelor realizate în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”.

Art.4: Direcția generală de dezvoltare județeană și Direcţia generală buget finanţe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 52.PDF