ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 19 martie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.4045/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2065/2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi a adresei nr. 2676/2015 a primarului oraşului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4045/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Bicaz, prin Consiliul local al Oraţului Bicaz ţi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea Festivalului de cântece şi dansuri populare pentru licee „Floare de colţ”, în data de 6 aprilie 2015, în oraţul Bicaz, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Oraţul Bicaz şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                     

                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 59.PDF