HOTĂRÂRE
Nr. 66 din 31.05.2013
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2012

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012;
Examinând expunerea de motive nr. 5959/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 5959/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2012, conform anexelor nr. A şi B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2012, conform anexelor nr. 1-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF