ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 69 din 23 martie 2016

privind numirea domnului Claudiu Pădure în funcţia de Director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.53/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4972/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4972/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, procesul verbal nr.506/2016 al comisiei de concurs, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat in şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 01 aprilie 2016, domnul Claudiu Pădure se numeşte în funcţia de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Neamţ.

(2) Se aprobă conţinutul contractului de performanţă al domnului Claudiu Pădure ce va fi anexat contractului individual de muncă al acestuia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze în numele şi pentru Consiliul Judeţean Neamţ contractul individual de muncă şi contractul de performanţă, ce urmează a se încheia cu persoana numită conform alin.(1).

Art.2: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia juridică şi relaţii internaţionale,  Direcţia generală buget finanţe, Direcţia de management, Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, precum şi şeful Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 69 .PDF