ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 71 din 21 aprilie 2015

privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a activității de administrare a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 52/2015 privind stabilirea modalității de gestiune a activităților specifice din cadrul serviciului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr. 6257/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6257/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană, Direcției juridice, relații internaționale și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c” și ”d”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare temporară a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă darea în administrarea temporară a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a activității de administrare a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, până la selectarea unui operator în cadrul procedurii de „licitație deschisă.

(3) Se aprobă darea în administrarea temporară către serviciul prevăzut la alin.2 a bunurilor imobile și mobile, aparținând domeniului public al județului Neamț, necesare realizării activității de administrare a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (4) Se aprobă Contractul de dare în administrare temporară a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2: Direcția generală de dezvoltare județeană, Direcţia generală buget finanţe, precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU