HOTĂRÂRE
Nr.72 din 31.05.2013
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 5.320/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza procesului verbal nr. 4.505/2013 al comisiei de concurs și a procesului verbal nr. 4.971/2013 al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Văzând raportul de specialitate nr. 5.320/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț consemnat în procesul verbal nr. 4.505/2013 al comisiei de concurs, rămas definitiv prin respingerea contestaţiei formulate.
Art.2: Doamna Carmen-Elena Nastasă se numeşte în funcţia de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării contractului de management.
Art.3: Se aprobă proiectul de management depus de către doamna Carmen-Elena Nastasă în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Biroul resurse umane şi Serviciul juridic contencios, relații publice vor asigura încheierea contractului de management în termenul legal.
Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează: SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 72.PDF