ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 72 din 28 martie 2016

privind luarea unor măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea

Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală CEAHLĂU”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,;

Examinând expunerea de motive nr. 5.624/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 61/2016 a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.624/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6403/2016 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 14, ale art. 91 alin. (6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se însuşesc Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”, în forma prevăzută în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se desemnează domnul Cristian Tomuleţ, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”.

   Art.3: Se dă acordul de principiu, în calitatea de membru fondator al Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”, pentru elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare a microregiunii Ceahlău, în perioada de programare 2014-2020, în cadrul Programului  LEADER.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea Monitorului Oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU