ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 79 din 26 aprilie 2016

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.058/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 16.244 şi nr. 16.468/2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.058/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile nr. 58 şi nr.59/2016 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” , alin.(5), lit.„a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se abrogă art.1 şi anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 92/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi acordarea unui mandat.

Art.2: Se aprobă modificarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desfiinţării a 13,5 posturi din cadrul Compartimentului Proiect ”Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”, precum şi în sensul desfiinţării Compartimentului Proiect "Acces-Asistenţă pentru Calificare, Competenţe, Educaţie şi Speranţa pentru Persoane Aparţinând Grupurilor Vulnerabile".

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, anexa nr. 2.1 – Aparatul de specialitate propriu al Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, după cum urmează:

a)                    posturile de la poz. 49 – 51, 55-79, precum şi Compartimentul Proiect "Acces-Asistenţă pentru Calificare,Competenţe, Educaţie şi Speranţa Pentru Persoane Aparţinând Grupurilor Vulnerabile", poz. VIII.B, 78 şi 79, se desfiinţează;

b)                    trei posturi de personal contractual poz. 52, 53 şi 54:  coordonator zonal, asistent social şi psiholog, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA – poz. 52 şi grad profesional II –poz. 53 şi 54;

c)                    funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare (poz. 131) din cadrul Serviciului Asistenţă şi Management de Caz pentru Copilul aflat în plasament la Asistentul Maternal Profesionist, nr. crt. XIV, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în vederea numirii ca funcţionar public de execuţie definitiv a titularului postului.

Art.4: Se aprobă costurile de sustenabilitate a proiectului de interes judeţean ”Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”, constând în alocaţia zilnică de hrană în cuantum de 8,30 lei/beneficiar, cheltuieli pentru serviciul de catering în cuantum de 1,60 lei/zi/beneficiar, cheltuieli pentru rechizite şi consumabile în cuantum de 150 lei/an/copil, valabile pentru o durată de 5 ani după finalizarea acestuia.

Art.5: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 mai 2016, cu excepţia art. 2, art.3 pct. „a” şi „b” şi art. 4, ce vor intra în vigoare la data finalizării proiectului “Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului  în dificultate”.

Art.6: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 79

26/04/2016

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 79 .PDF