ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 80 din 26 aprilie 2016

privind emiterea acordului pentru închirierea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5487/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 412 şi 434/2016 ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5487/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea nr. 2/2016 a Consiliului de Administraţie a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a”, art. 97 şi ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, a bunurilor proprietate a Judeţului Neamţ, identificate conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu menţiunea că terenul situat în incinta Cetăţii Neamţului se va închiria pe perioada sezonului estival (5 luni/an), respectiv perioada 01 mai – 30 septembrie.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Nivelul chiriei va fi stabilit de către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Direcţia de management şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 80

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 80 .PDF