ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 83 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranţă a drumurilor judeţene

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7355/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.355/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei arhitect şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin.(5), lit.„a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Metodologia privind amplasarea unor construcţii şi instalaţii în zona drumurilor judeţene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele Consiliului Judeţean Neamţ, documentele anexă la Metodologia aprobată potrivit art. 1.

Art.3: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 83

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 83 .PDF