ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                             

HOTĂRÂRE

Nr. 85 din  30 mai 2014

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale precum şi ale Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

Examinând expunerea de motive nr. 7172/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 620/2014 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7172/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Consiliului consultativ al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, desfăşurată în data de 10.03.2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2014, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 6, alin. 2, precum şi anexele 6a şi 6b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru unele servicii publice de interes judeţean.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU