ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 89 din 29 aprilie 2015

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă

Piatra Neamţ

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

   Examinând expunerea de motive nr.6147/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 10272 și nr. 10825/2015 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

               Văzând raportul de specialitate comun nr.6147/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ  nr.76, nr.83, nr.91, nr.92 și nr.103/2015, Hotărârile Consiliului de Administraţie nr.7 și nr.9/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

               În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

       Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 89.PDF