ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 95 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării

unui proiect de investiţii de interes judeţean

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

         Examinând expunerea de motive nr. 7.907/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.907/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91, alin.1, lit.„b”, alin. (6) lit „a” şi „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordul de parteneriat, între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Pîngăraţi, prin Consiliul Local al Comunei Pîngăraţi, în vederea realizării proiectului „Amenajare în scop turistic a parcării din zona Lacului Pîngăraţi” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele Judeţului Neamţ, acordul de parteneriat aprobat potrivit art. 1.

  Art.3: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 95

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 95 .PDF