ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Planurilor operaţionale 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului și a Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte în dificultate

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.790/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.10.392/2017;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.790/2017 al Direcţiei de management, Hotărârile nr. 75 și 76/2017 ale Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul operaţional 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul operaţional 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte în dificultate prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 221/2013 privind aprobarea Strategiilor judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte în dificultate, pentru perioada 2014 – 2020, precum şi a planurilor operaţionale pentru implementarea acestor strategii.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ:   

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Daniela  SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.123

Din 28 aprilie 2017