ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr.11.577/2017 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.577/2017 al Serviciului programe europene, al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, ce va fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 144.480,162 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 138.983,525 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Consiliul Județean Neamț își asumă obligația ca, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul prevăzut la art.1, întregul traseu să fie funcțional, în integralitatea sa, inclusiv tronsoanele DJ 157 Horia- Mărgineni- Piatra Neamț, km 17+300-25+000 și DJ 207D Icușești-Bătrânești, km 21+430- 24+000, asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

            Art.4: (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Serviciul programe europene și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                           

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.171

Din 27 iunie 2017

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 171.PDF