ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.578/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.578/2017 al Serviciului programe europene şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. „a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2: Serviciul programe europene din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.172

Din 27 iunie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 172.PDF