ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.869/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.869/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. FB 3200/20470/2017 a Ministerului Sănătății, adresa nr. 2.597/2017 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil – clădire cu Sc=Sd= 173 m.p. + terasă cu suprafața de 4 m.p., NC 51129- C3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reabilitării și amenajării unui spațiu, până la data de 31.12.2020, în care să fie prestate servicii de îngrijire social- medicale adresate persoanelor aflate în dificultate.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.192

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 192.PDF