ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN                                      

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean

 

Consiliul județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr.13.714/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.714/2017 al Direcției de management, Direcției generale buget finanțe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale, adresa nr. 5/162/2017 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, adresa nr. 2306/2017 a Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, adresa F.N./2017 a Sindicatului Democratic al Bugetarilor din România, adresa nr. 25/2017 a Sindicatului Liber al Salariaților din Consiliul Județean Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Neamț, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Neamț, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Salvamont Neamț, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică drepturilor salariale cuvenite începând cu luna iulie 2017.

(3) În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, ordonatorii de credite ai entităților prevăzute la art. 1-5 vor aproba Programul de Dezvoltare al acestora, ce va cuprinde obiectivele și activitățile generale, pe baza cărora se vor stabili individual obiectivele specifice și indicatorii de performanță sau de rezultat pentru fiecare post în parte, indicatori ce vor sta la baza stabilirii coeficienților și salariilor de bază individuale.

(4) Anual, în ultima lună a anului, se vor evalua indicatorii precizați la alin.(3), precum și gradul de îndeplinire al acestora, funcție de care se vor stabili coeficienții aferenți fiecărui post, respectiv salariile de bază individuale ale salariaților pentru anul următor.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(4), prima evaluare va avea loc până la data de 30 septembrie 2017.

(6) Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.207

Din 31 iulie 2017

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 207.PDF