ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului pentru închirierea unor spații din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.272/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1.723/2017 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.272/2017 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Complexul Muzeal Județean Neamț, a unor spaţii( două încăperi) în suprafaţă utilă totală de 46,54 m.p., proprietate publică a Judeţului Neamţ, situate în municipiul Piatra Neamț, Piața Ștefan cel Mare, nr.16, bl.M4, parter ( incinta Galeriilor de artă „Lascăr Vorel”), pentru o perioadă de 5 ani, în scopul amenajării unui punct de desfacere carte, de tip librărie.

(2) Datele de identificare și de amplasament ale spaţiilor de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Complexul Muzeal Județean Neamț a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Se aprobă pragul minim al chiriei, respectiv valoarea de începere a licitaţiei, stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 2.645/2017 întocmit de un evaluator atestat ANEVAR, ca fiind contravaloarea în lei a sumei de 4,80 euro/mp/lună.

(2) O cotă de 70% din sumele obţinute cu titlu de chirie va fi virată în bugetul Județului Neamţ, Complexul Muzeal Județean Neamț urmând să dispună de diferența de 30%.

Art.4: Direcția de Management, Direcţia Generală Buget Finanţe şi Complexul Muzeal Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

                                                                  Ionel ARSENE                                                                 

 

            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 220

Din 30 august 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 220.PDF