ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind acestea

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.211/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 17.766/2017 a Direcției de investiții, transporturi și infrastructură județeană;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.211/2017 al Direcției de management,   Direcției juridice și relații internaționale, Direcției de investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, actele de punere în valoare nr.6.518/2016 al Ocolului Silvic Roman și 2.840/2017 al Ocolului Silvic Tîrgu Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale art. 97 și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a   bunurilor prevăzute la art.1, alin.(1).

 (2) Se aprobă studiul de oportunitate privind vânzarea bunurilor prevăzute la art.1, alin.(1), conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă prețul de pornire al licitației, respectiv 120.240,30 lei stabilit conform   studiului de oportunitate prevăzut la art. 2 alin.(2).

 (4) Se aprobă organizarea licitației în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.3: Direcția de management și Direcția de investiții, transporturi și infrastructură județeană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.249

Din 27 septembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 249.PDF