ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.965/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.965/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.278

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 278.PDF