ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

                                                                                   

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi – Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere dispoziţiile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.194/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 39.075/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 20.194/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea nr. 83/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91  alin.(2), lit.c), alin.5, lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi- Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2017.

(2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.6 și anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.20/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 316

Din 29 noiembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 316.PDF