ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean  și a Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din Județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 22.329/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.13.842/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.329/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct.1, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea realizării în comun a acțiunii de interes public județean „Sărbătoarea Școlii Nemțene 2017”, ce va avea loc în data de 12 decembrie 2017, în municipiul Piatra-Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 50.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din Județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 325

Din 29 noiembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 325.PDF