ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în domeniul protecției copiilor

 cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere dispoziţiile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

Examinând expunerea de motive nr.22.292/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.43.000/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.292/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul – verbal nr. 23.127/2017;

                Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

    Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a” pct.1 și 2, alin.(6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Direcția de Sănătate Publică Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean Neamț și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț în domeniul protecției copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, să semneze protocolul de colaborare prevăzut la alin.(1).

(3) Se desemnează domnul Valeriu Andrița ca persoană responsabilă cu cooperarea interinstituțională și aplicarea prezentului protocol de colaborare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 332

Din 29 noiembrie  2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 332.PDF